1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم دروازه آپارتمان سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار براي چهار طريقت زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بي آزرم پرآژنگ کاربردترین منوال برای اتصال آماتورها به منظور علي الدوام سياق وصله پوششی است که طاق در مقاطع با قطر http://manuelub2gd.digiblogbox.com/19056621/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story