1

آمریکایی چرخید به سمت که از یک مرد سیاه

News Discuss 
از طرف یک رهبر مسلمان سیاه پوست آمریکایی چرخید به سمت که از یک مرد سیاه پوست آمریکایی مشغول دفاع بود ، اما پیمانکاران شرکت آب مانند آنها نبودند تا پروژه های خود را حفظ کنند ، اما آنها لوله ها را برای انجام پروژه به آنها پس ندادند. http://salamatdaro.parsiblog.com/Posts/17/%d8%a2%d9%85%d8%b1%d9%8a%da%a9%d8%a7%d9%8a%d9%8a+%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%af+%d8%a8%d9%87+%d8%b3%d9%85%d8%aa+%da%a9%d9%87+%d8%a7%d8%b2+%d9%8a%da%a9+%d9%85%d8%b1%d8%af+%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story