1

حقوق نماینده قانونی برای نظارت برگشتی

News Discuss 
به مراد خودداری از جعل و اعتبار بیشتر آنالیز , سامانه صیاد صادر شدن آنالیز را به صورت حمل کننده ممنوع و تأیید روش سنتی پیشین که با امضای پشت تحلیل انجام شد , ثبت کرد . وکیل چک برگشتی اوستا ،حمایت دارای اهمیت قانونگذار درین تراز در ماده https://seratmag.ir/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story