1

اقامت از طریق خرید ملک در کشور ترکیه - ترکیش بست لایف

News Discuss 
برای انتقال سند به اداره ثبت اسناد رسمی ترکیه مراجعه کنید. پس میتوانند شما را در تمام روند خرید خانه از مرحله بازدید تا انتقال سند راهنمایی کنند. در این مرحله باید با راهنمایی وکیل نسبت به تنظیم و امضای قرارداد خرید اقدام کنید. بیلیک دوزو نسبت به ایلچههای https://seolistlinks.com/story11119020/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story