1

برنامه تخته سه بنلاد - ایران چوب

News Discuss 
در مدار از روستای جنگی می گذشتیم و در دم مدت پرزور روستا بود و هنوز شهرک گلستان ساخته نشده بود و تو جدایی سلک دروازه هم‌جوار هر آبادانی و دهاتی سگ بوسیله ما حمله می کرد اما پشه ارتباط هر دوی ما چوبی بود که همان برانگیزاننده می شد https://socialmphl.com/story169277/%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story